Завдання та функції

відділу з питань праці та соціально-трудових відносин

управління соціального захисту населення

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин (далі – відділ) є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі – управління), підзвітний, підконтрольний та безпосередньо підпорядковується заступнику начальника управління та начальнику управління.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про відділ, а також іншими нормативно-правовими актами.

 

Основне завдання:

 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати, охорони праці, належних умов та, організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

Забезпечення реалізації державної політики у сфері додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю.

 

Функції:

 

Відділ функціонує відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує, виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації; головного управління Держпраці у Запорізькій області.

-   отримує інформацію необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування  від Держстату та її територіальних органів, ДФС та її територіальних органів, Пенсійного фонду України та її територіальних органів;

- отримує інформацію необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування  від фізичних осіб стосовно яких порушено правила оформлення трудових відносин, працівників про порушення стосовно них законодавства про працю;

- отримує інформацію необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування від підприємств, установ та організацій всіх форм власності та засобів масової інформації;

-  здійснює моніторинг та аналіз отриманих даних за визначеними критеріями;

- здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань;

- самостійно приймає рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю

- за письмовою заявою роботодавця проводить аналіз стану дотримання законодавства про працю та надає рекомендації щодо його застосування;

- аналізує стан та тенденції соціального розвитку території у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради;

- бере участь у розробленні розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

- здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

- контролює загальні питання з охорони праці, своєчасне проведення навчання та інструктажів, забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, миючими засобами;

- здійснює моніторинг дотримання державних мінімальних гарантій у оплаті праці; виконання умов колективних договорів;  дотримання нормативно – правових актів щодо забезпечення організації професійного навчання кадрів на виробництві; подання відомостей про наявність вільних робочих місць на  підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, дотримання вимог чинного законодавства щодо проходження альтернативної служби, праці неповнолітніх;

- забезпечує діяльність міських комісій з питань захисту соціально-трудових прав населення міста, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати та у справах альтернативної (невійськової служби), міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення;

- інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

- взаємодіє з іншими структурними підрозділами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян;

- бере участь у розслідуванні групових, а також смертельних нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до законодавства, організовує розслідування, облік та аналіз нещасних випадків невиробничого характеру;

- бере участь у розробці та забезпеченні, разом з іншими підрозділами, органів місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, здійснення заходів регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, впровадження регіональної системи запобігання травматизму невиробничого характеру, сприяння впровадженню  безпечних виробничих процесів і устаткування;

- аналізує стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу;

- вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, що відбуваються на ринку праці, готує відповідні пропозиції та прогнози, приймає участь у розробленні та здійсненні регіональної програми зайнятості населення та заходів, спрямованих на реалізацію довгострокової політики розвитку трудового потенціалу;

-розробляє та контролює виконання міської програми зайнятості та програми громадських робіт;

Покладення на відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

Права та обов’язки:

Відділ управління має право:

- одержувати від інших структурних підрозділів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців, незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- здійснювати державний контроль за додержанням законодавства про працю у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань;

- самостійно приймати рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю

- за письмовою заявою роботодавця проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надає рекомендації щодо його застосування;

- здійснювати надання консультативно-методичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності з питань, віднесених до функцій відділу;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи управління;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- скликати в установленому порядку наради, проводити комісії, семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Взаємодія:

Відділ одержує матеріали для роботи від начальника управління, заступників начальника управління та начальників відділів.

Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами управління та спеціалістами управління, які мають доступ до державних реєстрів, іншими виконавчими органами Мелітопольської міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 

Телефон для отримання додаткової інформації та консультацій: 42-40-33