Додаток

                                                                                                                                           до рішення виконавчого комітету Мелітопольської

                                                                                                                                            міської ради Запорізької області

                                                                                                                                            від 23.08.2018 № 183/2

ПОРЯДОК

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету

1. Цей Порядок установлює процедуру організації та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів (далі – програми), для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету (далі - Конкурс).

2. Організатором Конкурсу та головним розпорядником бюджетних коштів є управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області.

3. Одержувачами бюджетних коштів є міські громадські об’єднання ветеранів, програми (проекти, заходи) яких визначено переможцями за результатами проведення Конкурсу.

4. Громадськими об’єднаннями ветеранів є міські громадські об’єднання ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які:

   утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали свій статус відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;

   зареєстровані відповідно до вимог законодавства та внесені до Реєстру громадських об’єднань;

   зареєстровані за юридичною адресою в межах міста Мелітополя.

5. Кошти місцевого бюджету, надані на реалізацію програм, проектів, заходів громадським об’єднанням ветеранів, можуть бути спрямовані на:

  1. реалізацію тематичних проектів та заходів, а саме:

 

відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат відповідно до тематики програми (проекту, заходу), а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

 

проведення заходів з військово-патріотичного виховання, спортивно- реабілітаційних заходів;

проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів;

 

розроблення та виготовлення довідково-інформаційних матеріалів з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях;

   

   2. адміністративні витрати для реалізації програм, а саме:

оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об’єднань ветеранів або наданих їм безоплатно відповідно до  ст. 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання ветеранів провадить свою статутну діяльність;

 

оплата праці (матеріальне заохочення) для штатних працівників (не більше трьох) у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на відповідний період календарного року по Україні за минулий рік;

 

придбання канцелярських товарів;

 

послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;

 

послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.

 

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми на адміністративні витрати закладається не більше 20% загального обсягу коштів фінансової підтримки.

6. За   рахунок  коштів   міського   бюджету,   що   спрямовуються  за напрямами, передбаченими п. 5 цього Порядку, можуть здійснюватися на:

видатки на оплату послуг залучених спеціалістів, що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів. При цьому видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не повинні перевищувати 20% загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми;

 

оренду приміщень, території, споруди, художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проекту, заходу);

оплату транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів); одноразове   навчання   працівника громадського об’єднання  ветеранів, відповідального  за   підготовку  та   проведення  тендера  (торгів),   у   разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;

 

витрати, що обумовлені специфікою реалізації програми за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.

 

7. Оголошення про проведення Конкурсу та конкурсна документація, яка містить затверджені організатором форми заяви про участь у конкурсі, опису програми та кошторису витрат, необхідних для її реалізації, оприлюднюються організатором Конкурсу на власному офіційному веб-сайті та на сайті Мелітопольської міської  ради  Запорізької  області  не  пізніше  01 жовтня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається реалізація програм. При цьому строк приймання конкурсних пропозицій не повинен бути меншим ніж 30 днів з дня оголошення проведення конкурсу. Якщо організатор Конкурсу проводить його вперше, він має право його проводити без дотримання визначених строків.

8. Для участі у Конкурсі громадські об’єднання ветеранів подають організаторові конкурсні пропозиції відповідно до оголошення про проведення Конкурсу, що повинні містити:

заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором Конкурсу;

опис програми та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми, за формою, що затверджена організатором конкурсу;

 

інформацію про власну діяльність, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об'єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

 

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

 

9. Організатор Конкурсу власним наказом утворює конкурсну комісію у складі не менш як сім осіб та затверджує її Положення та персональний склад. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора Конкурсу.

Конкурсна комісія на першому засіданні затверджує регламент її роботи.

До складу конкурсної комісії включаються представники організатора Конкурсу, представники громадської ради та інші фахівці відповідно до тематики Конкурсу, які мають відповідний досвід роботи та кваліфікацію.

Не може бути членом конкурсної комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником учасника конкурсу.

10. Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій та визначення переможців конкурсу відповідно до запропонованих заходів та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації програм (проектів, заходів).

11. Конкурсна комісія на підставі конкурсних пропозицій з урахуванням пріоритетних завдань та в межах прогнозного обсягу фінансування, приймає рішення протягом 15 робочих днів після затвердження міського бюджету на відповідний бюджетний період щодо визначення переможців конкурсу та обсягів коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми.

12. Переможці Конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів зобов’язані повідомити організатора Конкурсу про те, чи буде на проект, який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими організаторами конкурсів за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та прийняте рішення щодо вибору одного організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.

 

13. На підставі зазначеного рішення та інформації, наданої переможцем Конкурсу, організатор протягом 25 днів затверджує перелік громадських об’єднань ветеранів, визначених переможцями Конкурсу, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) програми.

 

14. Громадське об’єднання ветеранів, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок коштів місцевого бюджету, бере участь у співфінансуванні програми (повинно мати власний внесок у виконання (реалізацію) програми) в розмірі не менш як 15% відсотків необхідного обсягу фінансування.

 

15. Громадське об’єднання ветеранів, яке визнано переможцем Конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок коштів місцевого бюджету, подає після виконання (реалізації) програми організаторові Конкурсу фінансовий та підсумковий звіти про виконання договору та обсяг використаних коштів за формою та у строк, що визначені організатором Конкурсу.

 

16. Організатор конкурсу проводить моніторинг виконання (реалізації) програм та готує у місячний строк після надходження всіх фінансових та підсумкових звітів громадських об’єднань ветеранів підсумковий висновок, який оприлюднює разом із підсумковими звітами громадських об’єднань ветеранів.

 

17. Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку може прийняти рішення про невиконання (нереалізацію) програми, що у триденний строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

 

18. Організатор Конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії щодо невиконання (нереалізації) програми або на підставі встановлення факту фінансування статей витрат кошторису за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів двома та більше організаторами конкурсів, може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається відповідному громадському об’єднанню ветеранів.

 

19. Після надходження рішення організатора Конкурсу про повернення бюджетних коштів громадське об’єднання ветеранів у тижневий строк повертає кошти до відповідного бюджету та протягом трьох робочих днів інформує про це організатора Конкурсу.

Начальник управління соціального захисту населення

Мелітопольської міської ради Запорізької області                                                                                                                          І. ДОНЕЦЬ