ПОЛОЖЕННЯ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

м. Мелітополь

2018

 

ПОЛОЖЕННЯ

1. Загальні положення

Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - управління) є виконавчим органом Мелітопольської міської ради Запорізької області, що утворюється Мелітопольською міською радою Запорізькою області, є підзвітним і підконтрольним Мелітопольській міській раді Запорізької області, підпорядкованим міському голові і є правонаступником всіх прав та обов'язків управління праці та соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Запорізької обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту соціального захисти населення Запорізької обласної державної адміністрації, рішеннями Мелітопольської міської ради Запорізької області та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням про управління.

Повне найменування: управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Скорочене найменування: УСЗН Мелітопольської МР.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства та банках, печатку із зображенням Державного герба України, своїм найменуванням та є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку.

Юридична адреса управління: проспект Богдана Хмельницького, 68а,              м. Мелітополь, Запорізька область, Україна, 72311.

2. Основними завданнями управління є:

- забезпечення, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів громадян з питань соціального захисту;

- забезпечення роботи, пов'язаної з вирішенням питань соціального захисту громадян, наданням пільг ветеранів війни, праці та особам з інвалідністю;

- створення, у межах своєї компетенції, умов для заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню;

- впорядкування надання пільг різним категоріям громадян;

- забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;

- призначення та виплата всіх видів адресної допомоги та житлових субсидій, встановлених чинним законодавством;

- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні актуальних питань соціального захисту соціально незахищених громадян міста;

- здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям і субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та використання коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету;

- виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинок дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми;

- захист прав та законних інтересів управління в судах;

- нагляд за правильністю застосування законодавства при призначенні (перерахунку), виплаті та припиненні виплати пенсій;

- підготовка документів на відповідні комісії стосовно забезпечення громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, безоплатними медикаментами та зубопротезуванням, для встановлення статусу учасника війни, надання матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам та особам з інвалідністю, надання адресної допомоги та житлових субсидій;

- підготовка і подання на затвердження Мелітопольській міській раді Запорізької області цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, участь у розробці територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання;

- здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих у шкідливих та небезпечних умовах праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно - правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до чинного законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці;

- участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних місцевих угод, вирішенні колективних трудових спорів щодо підприємств, установ та організацій усіх форм власності, розташованих у місті, реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням;

- здійснення контролю за поданням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць;

- сприяння організації призову громадян на альтернативну (невійськову) службу;

- здійснення методичної допомоги, координації діяльності і контролю за дотриманням центрами, для яких управління є головним розпорядником коштів, законодавства з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері.

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

- бере участь у розробленні нормативно-правових актів та погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених у тому числі й іншими органами Мелітопольської міської ради Запорізької області;

- координує, контролює, співпрацює та надає методичні рекомендації щодо роботи центрам, для яких управління є головним розпорядником коштів;

- виконує функції головного розпорядника коштів відповідно до бюджетного  законодавства;

- здійснює повноваження, делеговані органом місцевого самоврядування;

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

- забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системі соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики;

- визначає право на отримання пільг громадянами відповідно до чинного законодавства з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї;

- проводить звірки по пільговим категоріям громадян з комунальними підприємствами надавачами житлово-комунальних послуг;

- заносить дані, їх коригування та звіряння інформації Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб (ЄІБДВПО), які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції з базою Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізької області, відділенням виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на  виробництві та професійних захворювань України у м. Мелітополі та управлінням пенсійного забезпечення військовослужбовців та працівників силових структур;

- надає безготівкову грошову допомогу на тимчасове проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до міської програми;

- проводить грошову виплату окремим категоріям громадян згідно з чинним законодавством та прийнятими рішеннями на місцевому рівні.

- забезпечує надання адресної допомоги та житлових субсидій громадянам;

- надає в разі потреби консультації та рекомендації з питань надання адресної допомоги та житлової субсидії;

- веде роз'яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації з питань надання адресної допомоги та житлової субсидії;

- проводить аналіз стану реалізації комплексних програм, здійсненню заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення;

- проводить обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, які звернулись за різними видами адресної допомоги;

- здійснює перевірку достовірності та повноту інформації про доходи майнового стану осіб, які входять до складу сімей, що звертаються за призначенням соціальної допомоги;

- складає акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення адресної допомоги та житлової субсидії;

- проводить аналіз причин порушення громадянами законодавства з питань надання адресної допомоги та житлової субсидії;

- готує у разі потреби позови до суду щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства адресної допомоги та житлової субсидії;

- готує матеріали щодо припинення надання адресної допомоги та житлової субсидії, позбавлення права на її призначення протягом наступного терміну,  зменшення її розміру у випадках, передбачених чинним законодавством;

- бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на мотивацію до праці, удосконалення її організації, оплати і нормування;

- проводить моніторинг у сфері праці, зайнятості, аналіз та прогнозування розвитку процесів у соціально-трудовій сфері міста Мелітополь;

- організовує на засадах соціального партнерства проведення переговорів і укладання угоди між органами місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців та профспілками, іншими уповноваженими представниками працівників;

- аналізує стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, надає сторонам переговорного процесу організаційну-методичну; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань роз'яснення колективних трудових спорів (конфліктів), вирішення колективних трудових спорів, здійснення реєстрації, обліку, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них;

- вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, що відбуваються на ринку праці, готує відповідні пропозиції та прогнози, забезпечує участь у розробленні та здійсненні регіональної програми зайнятості населення, заходах, спрямованих на реалізацію довгострокової політики розвитку трудового потенціалу;

- забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;

- бере участь у розробці та забезпеченні разом з іншими підрозділами органів місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, здійснення заходів регіональної програми з питань охорони праці, впровадження регіональної системи запобігання травматизму невиробничого характеру, сприяння впровадженню безпечних виробничих процесів і устаткування;

- здійснює контроль за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами - підприємцями законодавства з питань зайнятості та соціального захисту населення;

- здійснює контроль за охороною праці на об'єктах комунальної власності, за своєчасним проведенням на підприємствах навчання та інструктажів, забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, миючими засобами, наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством;

- забезпечує роботу комісії з безпеки життєдіяльності населення;

- забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з важкими умовами праці, проведення експертизи умов праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та виробництвах фізичних осіб - підприємців, здійснення контролю за правильністю та надання працівникам пільг і компенсацій за роботу з шкідливими та важкими умовами праці;

- забезпечує роботу комісії щодо встановлення статусу особам, які постраждали від торгівлі з людьми;

- бере участь у розслідуванні групових, а також смертельних нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до чинного законодавства,  організовує розслідування, облік та аналіз нещасних випадків невиробничого характеру;

- бере участь у роботі комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- видає, в межах своїх повноважень, посвідчення, талони на пільговий проїзд пільговим категоріям громадян згідно з чинним законодавством;

- вивчає та проводить обстеження матеріально-побутового забезпечення різних груп населення та оформлення для направлення до будинків-інтернатів, для визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім'ї;

- надає одноразову матеріальну допомогу громадянам згідно з чинним законодавством;

- надає правову допомогу громадянам в одержанні документів та оформлює їх щодо встановлення піклування та опіки над повнолітніми дієздатними та недієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

- здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- здійснює в установленому порядку виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

- вирішує питання щодо безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною і учасників бойових дій та проводить виплату;

- організовує видачу направлень в установленому порядку для забезпечення громадян протезно-ортопедичними виробами;

- організовує видачу направлень в установленому порядку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за індивідуальною заявою особи з інвалідністю;

- формує та направляє пакет документів осіб з інвалідністю до Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації щодо постановки на облік по забезпеченню автотранспортом або виплатою компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування при наявності медичних показань;

- проводить роботу щодо оформлення документів особам з інвалідністю працездатного віку І - IIІ груп для проходження професійної реабілітації;

- забезпечує організацію роботи з індивідуальними програмами реабілітації  осіб з інвалідністю;

- проводить роботу по наповненню інформацією централізованого банку даних з проблем інвалідності;

- поводить роботу щодо оформлення необхідних документів для влаштування до будинків-інтернатів громадян, які це потребують за станом здоров’я;

- здійснює направлення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до центрів реабілітації;

- здійснює роботу по забезпеченню соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Мелітополь;

- проводить роботу щодо оформлення заяв на виконання капітального ремонту згідно з чинним законодавством, організації роботи щодо виконання робіт;

- надає путівки на санаторно-курортне лікування та проводить виплату компенсації за невикористані путівки громадянам згідно з чинним законодавством;

- збирає, опрацьовує, систематизує та зберігає інформацію про пільги громадян, передбачені чинним законодавством;

- забезпечує автоматизоване використання вищезазначеної інформації при розрахунках розмірів вартості пільг, що призначаються, виходячи із вартості наданих послуг;

- ознайомлює фізичних осіб з інформацією про неї, яка внесена до автоматизованої системи персоніфікованого обліку;

- отримує від підприємств та організацій-постачальників комунальних послуг з розрахунків витрат на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням пільг;

- складає акти звірок розрахунків за надані послуги з підприємствами- постачальниками;

- проводить перерахунки сум відшкодувань по наданих пільгах у випадках зміни законодавчих актів, що регламентують надання пільг, цін та тарифів або нормативів на відповідні види послуг, подання підприємств чи організацій-постачальників послуг про необхідність розрахунку сум відшкодувань за видами пільг;

- здійснює нагляд за додержанням законодавства під час призначення (перерахунку) пенсій шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ щодо яких органами Пенсійного фонду України прийнято рішення про призначення або відмову в призначенні пенсій;

- співпрацює зі службою у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;

- розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

- координує та забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей;

- надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинилися  у складних життєвих обставинах, методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї;

- координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми;

- сприяє забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та їх об'єднань, заходів щодо усунення причин виникнення скарг;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- забезпечує захист персональних даних;

- формує кадровий резерв на всіх спеціалістів управління;

- проводить конкурс та відбір кандидатів на заміщення вакантних посад;

- здійснює інші передбачені законом та визначені керівництвом повноваження.

4. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

- здійснювати контроль за наданням особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми, іншим громадянам пільг, встановлених чинним законодавством;

- вимагати від посадових осіб усунення від роботи працівників, які не пройшли інструктажу, перевірки знань з охорони праці, порушують вимоги нормативно-правових актів про охорону праці;

- проводити в установленому порядку семінари, наради та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;

- звертатися та одержувати в установленому порядку від інших закладів соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області та виконавчих органів Мелітопольської міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, центральних органів виконавчої влади інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- представляти інтереси управління в судах та звертатися до судів різних інстанцій;

- здійснювати у м. Мелітополь контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

- накладати штрафи за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

- здійснювати методичну допомогу, координацію діяльності та контроль за виконанням центрами, для яких управління є головним розпорядником коштів, законодавства з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері.

5. Взаємодія з іншими установами:

Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центрами, для яких управління є головним розпорядником коштів, та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також з релігійними, благодійними організаціями та об'єднаннями громадян.

6. Керівництво управлінням:

Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника управління.

7. Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

- визначає функції та ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів, спеціалістів та працівників управління;

- сприяє створенню належних умов праці спеціалістів та працівників управління;

- подає на затвердження міському голові кошторис і штатний розпис управління;

- видає у межах своєї компетенції накази, в тому числі з питань кадрової політики, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує структуру управління, положення про структурні підрозділи управління, функціональні обов'язки його працівників;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;

- у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;

- видає довіреність спеціалістам управління для представлення інтересів управління в суді тощо;

- займається розробленням проектів нормативно-правових актів та проводить перевірку проектів таких актів (розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та сесії міської ради), узгоджує та за необхідністю вносить зміни в межах повноважень до відповідних актів, що вносять інші структурні підрозділи міської ради та виконавчого комітету;

- укладає та розриває угоди, договори, а також вчиняє інші правочини з усіх питань діяльності управління;

- бере участь у формуванні резерву кадрів та вирішенні кадрових питань щодо керівників територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

- надає пропозиції щодо призначення та звільнення з посади директорів центрів, для яких управління є головним розпорядником коштів;

- затверджує штатні розписи центрам, для яких управління є головним розпорядником коштів;

- приймає рішення, за делегованими повноваженнями органу вищого рівня, про преміювання керівництва установ, для яких управління є головним розпорядником коштів, а також встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги;

- погоджує проекти рішень стосовно змін та доповнень або затвердження у новій редакції положення центрів, для яких управління є головним розпорядником коштів;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

8. Для розроблення наукових рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямків діяльності управління, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в управлінні може утворюватися наукова рада.

Склад наукової ради та положення про неї затверджує начальник управління.

9. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань затверджує сесія Мелітопольської міської ради Запорізької області. Кошторис та штатний розпис управління затверджує міський голова.