Контроль за дотриманням трудового законодавства: порядок здійснення

 

Корисна інформація для суб’єктів господарювання, які використовують найману працю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянемо Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю докладніше.

 

Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю.

 

Хто та як контролюватиме дотримання трудового законодавства?

 

Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюватиметься у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці:

- Держпраці та її територіальних органів;

- виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин) (далі — виконавчі органи рад).

 

Як проводитимуться інспекційні відвідування?

Інспекційні відвідування проводитимуться:

1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4—7 цього пункту;

4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;

6) за інформацією:

- Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;

- ДФС та її територіальних органів про:

* невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

* факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень;

* факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом;

* роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;

- Пенсійного фонду та його територіальних органів про:

* роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;

* роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;

* роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20% і більше;

* працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;

* роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування зарплати у звітному місяці (відпустка без збереження зарплати без дотримання вимог КЗпП та Закону України “Про відпустки”);

* роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;

* роботодавців, у яких 30% і більше працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;

* роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

 

Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці має повідомити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню або невиїзному інспектуванню, може одержати інформацію та /або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування , від об’єкта відвідування, державних органів, а також шляхом проведення аналізу наявної інформації про стан додержання законодавства про працю.

 

Під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити своє службове посвідчення.

Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва — 2-х робочих днів.

 

Інспектори праці за наявності службового посвідчення, безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Вимога інспектора праці про надання для ознайомлення документів та/або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, винесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

Об’єкт відвідування має право не допустити до проведення інспекційного відвідування у разі:

- відсутності службового посвідчення;

- якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;

- якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує вищезазначені строки.

 

За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю — припис про їх усунення.

Складна економічна ситуація не може бути виправданням для тих роботодавців, які використовують найману працю без належного оформлення трудових відносин.

 

Працівники, які погоджуються працювати без укладення трудового договору, позбавляють себе соціальних гарантій.

Нагадуємо роботодавцям та найманим працівникам, що трудові відносини розпочинаються із укладання трудового договору, тобто працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Звертаємо увагу роботодавців, що працівники органів місцевого самоврядування, які отримали посвідчення інспекторів праці, мають право здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

У разі наявності порушень вимог законодавства про працю інспектор праці вживає заходів до притягнення винної особи до відповідальності.

Згідно ст.265 Кодексу законів про працю України юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

З січня 2018 року розмір штрафу становить 111690 грн.

Шановні роботодавці! Не чекайте візиту інспектора праці, укладайте трудові договори з найманими працівниками, дотримуйтесь вимог законодавства про працю!

Починаючи з 2017 року до відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад віднесені повноваження зі здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення в порядку, встановленому законодавством, а також повноваження з накладення штрафів за порушення законодавства про працю і зайнятість населення в порядку, встановленому законодавством (ч.3 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97. №280/97-ВР).

26 квітня 2017 року прийнято постанову КМУ № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цією постановою затверджено два порядки - Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.