Відшкодування вартості послуг за програмою "Муніципальня няня" 

        З 1 січня 2019 року в  Україні почала діяти соціальна програма «Муніципальна няня». 30 січня Кабінет Міністрів України  затвердив Порядок відшкодування вартості послуг за програмою «Муніципальна няня».

      Отримувач послуги “муніципальна няня” - один із батьків, опікунів, який звернувся за призначенням послуги “муніципальна няня” та виховує двох і більше дітей до трьох років або дитину до трьох років, яка потребує додаткового догляду, або дитину до трьох років і є особою з інвалідністю I чи II групи.

   Дитина, яка потребує додаткового догляду - дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;

       Муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини.

     Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня, але не більше вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої заявником послуги “муніципальна няня”.

    У разі догляду за дитиною, яка потребує додаткового догляду, компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, але не більше вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої заявником послуги “муніципальна няня”.

 

    Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між заявником послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею. Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається з місяця подання заяви про призначення послуги “муніципальна няня”, але не раніше дати укладення договору між заявником послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

    У разі продовження строку дії цього договору виплата компенсації послуги “муніципальна няня” продовжується за заявою заявника послуги “муніципальна няня” з місяця подання заяви.

      Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

    У документі, що підтверджує витрати на оплату послуги “муніципальна няня”, повинно бути зазначено, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника послуги “муніципальна няня”, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) муніципальної няні, місяць, рік та сума платежу.

     Для отримання компенсації послуги “муніципальна няня” отримувач послуги “муніципальна няня” подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву та документи:

 заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

         До заяви додаються копії:

свідоцтва про народження дитини;

паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);

медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

        Компенсація послуги “муніципальна няня” не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

        Одержання отримувачами послуги “муніципальна няня” інших видів допомог не впливає на призначення та виплату компенсації послуги “муніципальна няня”.

     Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується заявнику послуги “муніципальна няня” шляхом перерахування коштів місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений у заяві заявником послуги “муніципальна няня”, до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому до зазначеного структурного підрозділу надійшли документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.