Положення

про міську раду з питань безпечної життєдіяльності населення

 

1. Міська рада з питань безпечної життєдіяльності населення (далі – міська рада з питань БЖН) створена відповідно до Закону України «Про охорону праці»  з метою забезпечення реалізації на території міста Мелітополя державної політики в галузі охорони праці, життя та здоров’я людей на виробництві та у побуті, створення та впровадження міської системи управління охороною праці та безпекою життєдіяльності населення.

2. Міська рада з питань БЖН в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, рішеннями Мелітопольської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

3. Завдання міської ради з питань БЖН:

3.1. Оцінка стану безпеки життєдіяльності на території міста Мелітополя, визначення негативних тенденцій, екстремальних ситуацій та факторів

ризику в забезпеченні безпеки праці, збереження життя та здоров’я людей на виробництві та у побуті.

3.2. Розробка міських програм, комплексних планів і заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, заходів  з профілактики виробничого та побутового травматизму, нещасних випадків.

3.3. Забезпечення контролю та координації виконання заходів з профілактики травматизму на виробництві та в невиробничій сфері.

3.4. Координація діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування та інших структурних підрозділів Мелітопольської міської ради, підприємств, установ, організацій, суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території міста Мелітополя, щодо реалізації державної політики в області охорони праці, здоров’я та життя людей на виробництві та у побуті, організації виконання прийнятих програм та заходів.

3.5. Надання консультативної, методичної допомоги підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність на території міста Мелітополя, громадянам у сфері охорони життя, охорони праці на виробництві та профілактики травматизму.

4. Міська рада з питань БЖН має право:

4.1. Отримувати у встановленому порядку від виконавчих органів місцевого самоврядування та інших структурних підрозділів Мелітопольської міської ради, підприємств, установ, організацій, суб’єктів господарювання необхідну інформацію для виконання покладених на неї завдань.

4.2. Запрошувати на свої засідання представників підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання для розгляду питань з охорони життя та здоров’я людей на виробництві та у побуті.

4.3. Утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи.

4.4. Залучати до участі у своїй роботі представників виконавчих органів місцевого самоврядування та інших структурних підрозділів Мелітопольської міської ради та державних контролюючих органів за погодженням з їх керівниками.

5. Міська рада з питань БЖН утворюється у складі голови міської ради з питань БЖН, заступника голови міської ради з питань БЖН, секретаря міської ради з питань БЖН та членів міської ради з питань БЖН.

Персональний склад міської ради з питань БЖН та внесення змін до нього затверджується розпорядженням міського голови Мелітопольської міської ради Запорізької області.

6. Основною формою діяльності міської ради з питань БЖН є засідання, які проводяться згідно з планами роботи на півріччя, але не рідше 1 разу на квартал.

Організація роботи міської ради з питань БЖН здійснюється головою міської ради з питань БЖН шляхом затвердження планів роботи ради, внесення пропозицій та формування порядку денного засідання ради, видання рішень у межах своїх повноважень.

Засідання міської ради з питань БЖН веде голова міської ради з питань БЖН, а у разі його відсутності - заступник голови міської ради з питань БЖН.

Складання планів роботи, підготовку, скликання засідань, доведення прийнятих рішень до виконавців здійснює секретар міської ради з питань БЖН.

7. На засіданні міської ради з питань БЖН приймаються рішення, розробляються заходи з питань, що належать до її компетенції.

Міська рада з питань БЖН правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менше як дві третини складу міської ради. У разі рівності кількості голосів при прийнятті рішень, голос головуючого є вирішальним.

Рішення міської ради з питань БЖН оформляються протоколами, які підписуються головуючим та секретарем і надсилаються членам міської ради з питань БЖН та виконавцям.

Рішення міської ради з питань БЖН мають рекомендаційний характер для виконання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та іншими суб’єктами господарювання, розташованими на території міста Мелітополя.

ЗАКОНОДАВСТВО:

Положення про міську раду з питань безпеки життєдіяльності населення затверджено розпорядженням міського голови від 13.04.2018 №200-р

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694- XII 

Кодекс законів про працю  України

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337 «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270  «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»(із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ№1356  від 21.11.2007;  №885  від 19.08.2009; №1400  від 26.12.2011;  №868  від 19.09.2012;  №76  від 11.02.2016)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

розпорядженням міського голови

16.02.2017  №78

ПЛАН

першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в м. Мелітополі  на 2017-2020 роки

труды 1.jpg
труды 2.jpg
Труды 3.jpg
Труді 4.jpg
труди 5.jpg
труди 6.jpg
труди 7.jpg
труди 7.jpg
труди 9.jpg
труди 8.jpg