Про видачу посвідчень батьків та дітей з багатодітної сімʼї

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ:

дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше;

багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї» із змінами, які набули чинності з 31.10.2020, для отримання документа, що підтверджує статус багатодітної сім'ї та дітей з такої сім'ї, необхідно звернутися до відділу сімейної політики управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області за адресою: м. Мелітополь, вул. Осипенко, 96 (тел. 44-86-80) із наступним пакетом документів (оригінали та копії):

  1. заява батька або матері про видачу посвідчень (довідок);

  2. свідоцтва про народження дітей;

  3. свідоцтво  про шлюб (не стосується батьків, які не перебувають у шлюбі);

  4. копії сторінок паспорта громадянина України кожного з  батьків із даними про прізвище,  ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта;

  5. реєстраційний номер облікової картки платника податків батьків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають про це відмітку в паспорті або які не є громадянами України);

  6. реєстраційний номер облікової картки платника податків дітей (за наявності);

  7. унікальний номер запису особи в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

  8. посвідка на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

  9. фотокартка (кольорова або чорно-біла) (батьків та дітей) розміром    30 х 40 міліметрів по 1 шт. (фото на дітей віком від 6 до 18 років);

у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України – копія свідоцтва про народження дитини або довідки із закладу освіти. Такі документи подаються за умови їх легалізації, якщо інше не передбачено законом та міжнародним договором України, та з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу - документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків після розірвання шлюбу; копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання батька чи матері недієздатним (недієздатною), безвісти відсутнім (відсутньою); копія свідоцтва про смерть батька чи матері, копія свідоцтва про народження дитини у разі внесення змін у зв’язку з усиновленням);

у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, - довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років).

Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї. Для продовження строку дії посвідчень (довідок) структурному подаються копії свідоцтв про народження дітей та/або довідка із закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (для осіб від 18 до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою навчання).

У зв’язку з недостатністю бланків посвідчень тимчасово видається довідка батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, що підтверджує їх статус та право на отримання допомоги, передбаченої чинним законодавством для зазначеної категорії сімей.

Документ, що підтверджує статус багатодітної сімʼї, видається одному з батьків незалежно від місця проживання протягом десяти робочих днів з дати подання заяви.

 

Нормативна база

 

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї»